Zpět

Úpravna vody Klokočůvek v Oderských vrších projde komplexní modernizací

Rekonstrukce zvýší spolehlivost technologické části úpravny. Objekt dostane tvář odpovídající novému vizuálnímu stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava

Ostrava 22. 3. 2021 – Za jedenáct a půl milionů bude v letošním roce modernizována a opravena stavební i technologická část úpravny vody v Klokočůvku v Oderských vrších, která zásobuje pitnou vodou Klokočůvek, Luboměř a Spálov. V nevyhovujících stavu je například zařízení pro čerpání pitné vody do vodojemu ve Spálově na náhorní plošině nad údolím Odry. Na hranici životnosti jsou také stavební prvky objektu stejně jako technologické zařízení. Stavba bude zahájena v dubnu, hotovo bude do konce roku.

Zdrojem surové vody je studna v areálu úpravny, z níž je voda čerpána do dvou akumulací, odkud je po úpravě čerpána do spotřebiště v Klokočůvku a vodojemu ve Spálově s dalším přečerpáváním do věžového vodojemu, odkud směřuje do obce a také přilehlé Luboměře. Roční produkce činí zhruba 90 tisíc kubíků pitné vody.

Stavební část úpravny vody vykazuje defekty a v nevyhovujícím stavu jsou také konstrukce klíčových částí provozu. Například plastová vystýlka čtyř akumulačních nádrží je především na dně zdeformována. Komplikovaný je například přístup k potrubím a armaturám v armaturní komoře i u akumulačních nádrží, který je nevyhovující také z hlediska současných požadavků kladených na bezpečnost práce. Problematický je také stav střechy budovy kvůli špatnému stavu hydroizolace a v minulosti nevhodně provedená dilataci mezi objekty,“ popisuje problematické prvky ve stavební části ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Opotřebovaná jsou také technologická zařízení úpravny. Potrubní rozvody a armatury jsou zkorodované a netěsné, opotřebená jsou také provozní měřidla (vodoměry). Modernizaci vyžaduje také telemetrie a elektroinstalace ve stavební i technologické části.

„Stávající akumulace budou rekonstruovány do podoby dvou nádrží o objemu 17 a 30 metrů krychlových. Nové nádrže budou vestavěny do stávající železobetonové konstrukce a bude provedeny v nerezu s vyvložkováním. S úpravami nádrží jsou spojeny opravy vnitřních povrchů v prostorech akumulací, výměny zámečnických prvků, rekonstrukce odvětrávání a další prvky. Bude vyměněno také zařízení strojovny. Stavební úpravy budou provedeny ve všech částech objektu,“ vysvětluje Komínek.

Komplexní modernizací projde také venkovní část úpravny vody, která bude provedena v souladu s konceptem nového jednotného vizuálního stylu rekonstruovaných vodárenských objektů společnosti SmVaK Ostrava. Objekt dostane novou fasádu, zateplení a střechu, vyměněna bude vstupní brána a před areálem bude umístěn totem se základními informace o objektu a jeho významu pro vodárenský systém v regionu.

„Co se týká strojně-technologické části rekonstrukce, budou vyměněny všechny potrubní rozvody, které budou nově nerezové. Vyměněny budou také potrubní rozvody čerpadel včetně nových armatur a vodoměrů. V armaturní chodbě u akumulačních nádrží bude také provedena výměna potrubních rozvodů a jejich napojení na stávající AT stanici,“ popisuje Komínek.

V nevyhovujícím technickém stavu je zařízení pro čerpání pitné vody do věžového vodojemu ve Spálově na náhorní plošině Oderských vrchů. Proto bude technologické zařízení včetně čerpadel vyměněno.
Během stavby bude vyměněna telemetrická stanice včetně čidel a kabeláže. Nová telemetrie splňuje parametry pro moderní vodárenské zařízení svého typu se zobrazování provozních stavů nebo jednoduchých způsobem ovládaní. 
Kompletně bude rekonstruována eletroistalace v budově včetně nových světelných těles.

Například ve vedlejších Jakubčovicích nad Odrou bude letos zahájen další významný investiční projekt. Náklady na rekonstrukci zdejší odkyselovací stanice dosáhnou celkem 13 milionů korun. Důvodem pro investici je snižující se účinnost odkyselovací technologie (filtrační náplně) ve třech otevřených filtrech. V důsledku toho pH pitné vody postupně klesá, což vede mimo jiné k uvolňování inkrustů v potrubí. Zároveň bude kvůli nevyhovujícímu technickému stavu sanována akumulace pitné vody v lokalitě a armaturní komora.


 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz