Aktuality

Zpět

124 milionů do vodárenství na Opavsku

Ostrava 1. 2. 2021 – Modernizace infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody si letos vyžádá 86 milionů korun, do odvádění a čištění odpadních vod poputuje dalších 38 milionů korun. V páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude 15 milionů investována do největší úpravny pitné vody v kraji v Podhradí u Vítkova. Řada významných staveb proběhne v Opavě, modernizovat se bude také v menších městech a obcích v regionu.

„V naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova vyměníme část odtokového potrubí, které vede z reakčních nádrží dávkování ozónu do nádrží pomalého míchání – flokulace. Potrubí s metrovým profilem pochází z konce padesátých let minulého století, kdy se úpravna budovala, a po letech spolehlivého fungování vyžaduje výměnu. Ocel bude vyměněna za nerez,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Více než 14 milionu korun si vyžádá sanace vodojemu, z něhož je zásobován pitnou vodou Vítkov. V ulici Nová bude za více než sedm milionů korun vyměněn vodovodní řad a související infrastruktura.

Dokončena bude také komplexní modernizace akumulace v Nových Těchanovicích – Lhotce, která dominantně probíhala v minulém roce a vyžádá si téměř šest milionů korun.

Sedm milionů korun bude investováno do vodovodního řadu v žimrovické části Meleček. V lokalitě se připravuje povrchová úprava místní komunikace, proto dojde také k výměně litinového přívodního a rozváděcího řadu z poloviny 70. let minulého století se zvýšenou dynamikou poruch. Rekonstruováno bude více než 730 metrů vodovodního potrubí a související infrastruktura.

Komplexně se bude řešit zásobování pitnou vodou v Podvihově mezi Raduní a Hrabyní. „Důvodem investice jsou nedostatečné a kolísavé tlakové poměry v části obce. Vybudována bude automatická tlaková stanice v objektu místního vodojemu s objemem 150 metrů krychlových s napojením na vodovod ve zmiňované lokalitě, čímž bude vytvořeno samostatné tlakové pásmo. Vybudováno bude 780 metrů přívodního řadu z vysokohustotního polyetylenu a téměř 430 metrů rozváděcích řadů především v zatravněných pozemcích. Přepojeno bude také 17 vodovodních přípojek,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Vodovod bude rekonstruován také v Ludgeřovicích

V letošním roce se předpokládá také realizace stavby, která zajistí napojení obce Jančí na centrální systém Ostravského oblastního vodovodu s nákladem zhruba sedm milionů korun.

Řada modernizačních projektů se chystá v srdci mikroregionu – v Opavě. Významný investiční projekt výměny vodovodních řadů s celkovými náklady téměř 25 milionů korun bude letos dokončen v ulicích Mostní (dokončeno v roce 2020) a Sadová (dokončeno v roce 2021). „Stavba představuje výměnu 1080 metrů litinového potrubí s vysokou mírou inkrustace, která zhoršuje průtokové, tlakové a kvalitativní poměry v lokalitě. Nové potrubí bude z tvárné litiny s vnitřní výstelkou. S ohledem na koordinaci se Statutárním městem Opava, který rekonstruuje most v ulici Mostní, byla v roce 2020 dokončena výměna vodovodu v ulici Mostní, letos bude akce pokračovat v ulici Sadová,“ vysvětluje Koníř.

Vodovodní řady budou vyměněny také na Nádražním okruhu a na Náměstí Svobody. Investice si vyžádá více než 12 milionů korun. Důvodem akce je plánovaná úprava povrchů komunikace na hlavním průtahu městem ze strany ŘSD a města.

Za 5,5 milionu bude vyměněn také vodovod v Kateřinkách v ulici U Švédské kaple. Důvodem pro výměnu je zvýšení kvality dodávané pitné vody, která v současnosti často vykazuje zvýšené koncentrace železa, a je nezbytné potrubí často odkalovat. Nový řad z vysokohustotního polyetylenu bude položeno otevřeným výkopem ve stávající trase.

V oblasti kanalizací budou v koordinaci s výše zmiňovanou modernizací vodovodních řadů rekonstruovány s náklady 2,3 milionu korun také kanalizační revizní šachty a související infrastruktura v opavské ulici Sadová. Vyžaduje to nevyhovující technický stav stávající sítě. Akce probíhá v koordinaci s  modernizací vodovodu. V ulici Mostní bude rekonstruováno pět revizních šachet ve stokách, v ulici Sadová dvanáct.

Na Nádražním okruhu v Opavě budou rekonstruovány revizní kanalizační šachty za více než dva miliony korun. Akce bude koordinována s výše zmiňovanými stavbami (vodovod, průtah městem). Důvodem stavby je nevyhovující technický stav atypických soutokových revizních šachet

„Významná modernizace kanalizace a související infrastruktury za více než 13,5 milionu korun se připravuje v ulici Otická, náměstí Svobody a sadech Svobody. Důvodem je špatný technický stav stok (trhliny, koroze, uvolněné kameninové obložení dna, chybějící části konstrukce atd.), ale také atypických revizních šachet nebo neodborné napojení přípojek v minulosti. Rekonstrukce téměř 250 metrů stok bude provedena bezvýkopovou technologií vtažením textilního sanačního rukávce s polymerací do stávajících profilů stok, rekonstruováno bude také osm revizních šachet,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Šestnáct a půl milionu si vyžádá rekonstrukce kanalizační stoky ve Vítkově v ulici Nová. Stávající potrubí nesourodé dimenze ve špatném technickém stavu v délce 300 metrů bude vyměněno potrubím s kameniny. Bude provedena výměna deseti atypických revizních kanalizačních šachet. Přepojeno bude také 40 kanalizačních přípojek a vyměněno bude devět atypických revizních šachet v nevyhovujícím technickém stavu.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz