Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Pitná voda: Kvalita na vysoké úrovni a plnění všech požadavků legislativy

Společnost SmVaK Ostrava pro zajištění dodávky pitné vody odběratelům využívá 38 vodních zdrojů. 95 % pitné vody vyrobené v SmVaK Ostrava pochází zdrojově z údolních vodárenských nádrží v podhůří Jeseníků (Kružberk) a v Beskydech (Šance a Morávka). Využívají se ale také menší lokální povrchové a podzemní zdroje. Technologie úpravy nebyla v posledním období u žádného ze zdrojů nijak měněna.

Zdravotní zabezpečení chlorem
Na začátku března byla z důvodu zvýšeného biologického oživení v surové vodě v údolních nádržích (Kružberk, Šance a Morávka) mírně navýšena dávka oxidu chloričitého a plynného chloru ve formě chlorové vody, které se na úpravnách vody používají pro zdravotní zabezpečení pitné vody.  Nejedná se o žádné mimořádné opatření, v jarním období jde o běžný stav opakující se každoročně. I přes výše uvedené opatření je obsah volného chloru v pitné vodě stále v mezích legislativních požadavků. Limitní hodnota obsahu volného chloru ve vodovodní síti je dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, 0,30 miligramů na litr.

V úpravnách vody a ve významných vodojemech po trase zásobování je obsah volného chloru kontinuálně sledován, ve vodovodní síti je stanovován vždy při odběru vzorků, jejichž četnost je také dána výše uvedenou vyhláškou.


Doporučení veřejných autorit
Zároveň byl po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a na základě doporučení Státního zdravotního ústavu ČR z preventivních důvodů v souvislosti s šířícím se novým typem koronaviru COVID-19 v naší zemi, ale i moravskoslezském regionu, mírně navýšen obsah volného chloru v dodávané pitné vodě z lokálních povrchových a podzemních zdrojů. Taktéž v těchto lokalitách je obsah volného chloru v souladu s legislativními požadavky. Kontrola kvality dodávané pitné vody u konečných odběratelů probíhá i v době vyhlášeného nouzového stavu. Výsledky ukazují, že v našem regionu zůstává kvalita vody na vysoké úrovni a patří mezi vůbec nejkvalitnější u nás.

V centrálních úpravnách vody systému Ostravského oblastního vodovodu dosahují dávky desinfekčních činidel – chlóru a oxidu chloričitého – standardně ještě vyšších hodnot, než doporučuje v souvislosti s šířícím se novým typem koronaviru COVID-19 Světová zdravotní organizace, Státní zdravotní ústav ČR a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Proto nebylo nutné měnit nic zásadního na běžné praxi při úpravě pitné vody. Všechny doporučované hodnoty jsou v provozech SmVaK Ostrava plněny.
 

Koronavirus a pitná voda
Dle dostupných informací neexistuje žádný důkaz, že by lidské koronaviry byly přítomny ve zdrojích povrchových a podzemních vod nebo byly přenášeny pitnou vodou. I kdyby se virus do zdroje povrchové vody dostal, byl by spolehlivě odstraněn během úpravy pitné vody.
 

Podle Státního zdravotního ústavu nemusí vodárenské společnost měnit nic na praxi úpravy pitné vody, jak je běžná pro Českou republiku. Přítomnost viru COVID-19 nebyla detekována v dodávkách pitné vodou a na základě současných důkazů je riziko při dodávkách pitné vody prakticky nulové.

Technologie úpravy vody ve společnosti SmVaK Ostrava spočívající zejména v procesu koagulace, filtrace a následné desinfekce vody spolehlivě zaručuje a udržuje mikrobiologickou nezávadnost dodávané pitné vody.
Jelikož respirační viry jsou velmi citlivé na desinfekci, tak i v případě potenciálního vnosu koronaviru do povrchové či podzemní vody, bude tento prostřednictvím využívaných technologií zlikvidován.

 

Zdroje surové vody (v lokalitách SmVaK Ostrava ve správě státního podniku Povodí Odry) jsou navíc chráněny před vnosem těchto látek za pomocí vyhlášených ochranných pásem zajišťujících minimalizaci průniku znečišťujících látek do zdrojů. Ochranná pásma zdrojů jsou pravidelně kontrolována, zda jsou dodržována pravidla a opatření uvnitř těchto oblastí.