Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Významná výluka části Ostravského oblastního vodovodu proběhla úspěšně

Náročnou a úspěšnou akci za sebou mají zaměstnanci SmVaK Ostrava, kteří odstavili část páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu, aby opravili zařízení v důležitém uzlu v Záhumenicích

Ostrava 18. 6. 2020 – Přípravné práce byly zahájeny 17. června, kdy bylo potřeba doplnit všechny vodojemy na trase Krásné Pole – Doubrava na maximální hladinu, zprovozněny byly také všechny záložní akumulační kapacity z přivaděčů Krásné Pole – Karviná a Krásné Pole – Záhumenice - Butovice odstavené během standardní situace z provozu. Nezbytné bylo také v předstihu odkalit přivaděč Záhumenice – Bělá a otočit směr průtoku pitné vody v tomto přivaděči. Poté mohl být zastaven odběr pitné vody z vodojemů v Ostravě – Krásném Poli směrem na Karvinou, aby mohl být vyměněn sekční uzávěr a indukční průtokoměr v důležitém uzlu v Záhumenicích. Tyto práce probíhaly v noci ze 17. na 18. června.

„Šlo o náročnou akci, která měla řadu návazností na zásobování velkého počtu obyvatel našeho regionu. Technická opatření pro zajištění spolehlivého zásobování pitnou vodou jsme museli provést u několika desítek spotřebišť. Proto jsem rád, že se nám podařilo vše zvládnout bez problémů a ve stanoveném termínu, aby naši odběratelé situaci nijak negativně nepocítili,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Výluka probíhala od deseti hodin večer do devíti hodin ráno, kdy šest hodin představovala samotná opravárenská část a pět hodin manipulace ve vodovodní síti, aby byly zajištěny spolehlivé dodávky všem zasaženým lidem na trase.

„Projekční řešení, podle něhož byl Ostravský oblastní vodovod vybudován a v dalším období naší společnosti rozvíjen, nám umožňuje, abychom například volili alternativní způsoby zásobování jednotlivých částí regionu. Proto jsme část regionu běžně zásobovanou ze západní části kraje – tedy vodou pocházející z Kružberku a následně upravenou v naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova – mohli zásobovat vodou z Beskyd. Ta směřovala od vodojemu v Karviné – Ráji až do Ludgeřovic. Technické řešení systému OOV  tak umožňuje například částečné alternativní zásobování Doubravy, Dětmarovic, Orlové, Rychvaldu, Bohumína nebo Dolní Lutyně vodou z beskydské části systému,“ vysvětluje Komínek.

Společnost SmVaK Ostrava dodává kromě lokalit, kde vodovodní síť sama vlastní a provozuje, pitnou vodu také pro města Ostrava a Hlučín, které jsou z vlastních zdrojů zásobovány pouze částečně. Byla nutná tedy kooperace také se společnostmi OVAK a VaK Hlučín, aby bylo zajištěno zásobování obyvatel v působnosti těchto vodárenských subjektů. Jednalo se například o ostravské části Martinov, Plesná, Hošťálkovice, Muglinov nebo Ludgeřovice.

Práce na opravě sekčního uzávěru v Záhumenicích byly ukončeny v půl šesté ráno a odstavený přivaděč mohl být postupně napouštěn zhruba 400 litry pitné vody za sekundu. Voda tak mohla začít v dopoledních hodinách postupně odtékat směrem na Karvinou. Také znovuuvedení části Ostravského oblastního vodovodu zpět do provozu předpokládalo řadu nezbytných technických opatření, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody odběratelům. „Systém bylo nezbytné znovu natlakovat, provést odkalení v jednotlivých úsecích a zprovoznit odstavené přítoky do zásobovaných lokalit,“ uzavírá Komínek. 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz