Kanalizační síť

Systémy stokových sítí jsou děleny podle vody, kterou odvádějí na jednotné (odvádí jak splaškové, tak dešťové vody) a oddílné (kdy je zvlášť odváděna dešťová a zvlášť splašková voda). 
Podle způsobu odvádění odpadních vod rozlišujeme kanalizační systémy gravitační (voda sama odtéká kanalizací, protože má příslušný spád), nebo tlakové, u kterých je odpadní voda čerpána z jímky u nemovitosti do tlakové sítě. V regionu, kde vyvíjí svou činnost společnost SmVaK převažují gravitační systémy.
Kanalizace nezahrnuje pouze potrubí. Jde o systém nejrůznějších objektů, jako jsou šachy, přípojky, uliční vpusti, čerpací stanice nebo odlehčovací komory. 
Materiál kanalizační sítě může být různý. Je používáno několik typů plastových potrubí, ale keramické nebo betonové potrubí. Kanalizačními systémy je odpadní voda dovedena na čistírnu odpadních vod, kde probíhá vlastní čištění.

Materiál pro žáky základních škol popisující, které předměty a látky do odpadu nepatří, si můžete stáhnout zde.