Zákaznická centra a oddělení vyjadřování se za přísných hygienických opatření opět otevřely 24. května veřejnosti. Více informací o parametrech návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

SmVaK Ostrava zapojeny do klíčových infrastrukturních staveb

Dvou významných staveb v oblasti budování a modernizace silniční sítě se v současnosti účastní SmVaK Ostrava. Vodárenská společnost buduje vodohospodářské stavební objekty na silnici I 67 při stavbě dlouho plánovaného a očekávaného obchvatu Karviné, stejně jako na stavbě dálnice D48 mezi Bělotínem a Rybím, která nahradí v současnosti již nevyhovující silnici I/48. Ta je klíčová pro napojení průmyslových oblastí v podhůří Beskyd na Polsko nebo jižní část naší země.

 

Hlavním dodavatelem stavby v Karviné je Skanska. Obchvat bude mít délku téměř tři kilometry a náklady stavbu dosahují téměř 900 milionů korun, z nichž část bude alokována z prostředků Evropské unie. Komunikace bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava. Odlehčí tak městu od stávající transitní dopravy, zvýší se plynulost jízdy bez ovlivňování křižovatkami a pěšími na současném průtahu. Sníží se také hluková a exhalační zátěž pro obyvatele Karviné. Většina trasy navíc prochází územích ovlivněným hlubinným dobýváním černého uhlí v minulosti. Stavba byla slavnostně zahájena v červnu roku 2020, hotovo by mělo být do konce roku 2022.
Na trase buduje společnost SmVaK Ostrava sedm vodohospodářských staveb. „Zajišťujeme například vybudování odvodnění komunikace s napojením do kanalizačního přivaděče Alfa v délce 1124 běžných metrů. Vybudovali jsme například také přeložku zmiňovaného kanalizačního přivaděče s profilem DN 1000 v délce 68 běžných metrů včet ně vybudování dočasného obtokového by-passu a vložení tří nových revizních šachet pro napojení odvodnění komunikace,“ popisuje Petr Grzonka z SmVaK Ostrava, který účast vodárenské společnosti v projektu řídí.
Vybudovány budou také dvě přeložky vodovodních řadů. První z nich v délce 71 metrů v litinovém provedením s profilem DN 150, shybkou pod Darkovskou mlýnkou a vloženém do nové chráničky s profilem DN 400 v tělese obchvatu. Druhá přeložka vodovodní řadu z polyetylenu a přípojek má celkovou délku 46 metrů.

Další dvě přeložky se týkají kanalizační sítě. V prvním případě jde o přeložení stávající kanalizace v délce 15 běžných metrů do nově budované kanalizační sítě a vybudování výpustného objektu do koryta nově přeložené Darkovské mlýnky. V druhém případě jde o přeložku betonové kanalizace s profilem DN 800 v délce 18 běžných metrů, vložení dvou šachet a vybudování výpustného objektu do koryta nově přeložené Darkovské mlýnky. Majetkovým správcem obou objektů je OKD.

 

Budování dálničního úseku mezi Rybím a Bělotínem je klíčovým pro dokončení dálniční infrastruktury v regionu. Od hranic s Polskem pak bude chybět pro napojení dopravy na dálnici D1 u Hranic již jen obchvat Frýdku-Místku, který se právě buduje a zkapacitnění obchvatu Nového Jičína. Daná dálnice je součástí VI. transevropského koridoru. Současná nevyhovující čtyřproudová silnice bez středního dělicího pásu a krajnic pro nouzové odstavení vozidla byla v minulosti místem řady tragických nehod, kapacitně a technickým stavem navíc nevyhovuje současným požadavkům.
Dálniční úsek má délku 17 kilometrů, vede Moravskoslezským a Olomouckým krajem. Plocha budovaných vozovek dosahuje téměř 373 tisíc metrů čtverečních, vybudováno bude 15 mostů s celkovou délkou 712,5 metru. Vybudováno bude 17 vodohospodářských objektů. Stavba byla zahájena na jaře roku 2021, hotovo by mělo být v roce 2023. Hlavním dodavatelem pro ŘSD je společnost COLAS. „Na dané stavbě máme na starosti čtyři objekty. Největším z nich je přeložka vodovodního řadu do litiny s profilem DN 200 v délce 456 běžných metrů v úseku dálnice u Loučky, která bude provedena otevřeným výkopem a na konci úseku zatažena protlakem včetně chráničky s profilem DN 400. Vybudujeme také přepadové potrubí z vodního zdroje v délce téměř 42 běžných metrů,“ vysvětluje Grzonka.
Řízeným protlakem budou provedeny také další dvě přeložky vodovodního řadu. První v délce 44,5 běžných metrů do litiny DN 300 a druhý do litiny DN 400 v délce 40 běžných metrů.

„Účast na stavbách podobného charakteru je pro nás velkou výzvou, motivací a také skvělou zkušeností v oblasti stavomontážních prací, na které klademe v segmentu neregulovaného byznysu stále větší důraz. Jde o cestu, jak dále rozvíjet naše aktivity mimo stěžejní oblast výroby a dodávek pitné vody nebo odvádění vody odpadní. Máme možnost se účastnit technicky zajímavých staveb a projektů, které dále rozšiřují naše know-how. Jsme přesvědčeni, že ho budeme moci opakovaně využít při podobně významných stavbách infrastrukturního charakteru nejen v našem regionu,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.