Zpět

Vyhnívací nádrž v čistírně pro Frýdek-Místek bude jako nová

Ostrava 16. 11. 2021 – Po více než čtvrt století spolehlivého fungování si jedna z vyhnívacích nádrží v provozu zaslouží komplexní modernizaci, aby splňovala dnešní přísné technologické parametry. Kompletní obnovou za více než devět milionů korun prochází jedna z vyhnívacích nádrží v čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek a některé okolní obce, která se nachází ve Sviadnově. Všechny kovové prvky, jako jsou potrubí, víko nádrže nebo prostupy, byly původně vybudovány ze standardní uhlíkaté černé oceli, která je za dobu provozu, tedy zhruba 26 let, značně opotřebována, proto bylo nutné přistoupit k obnově technologických potrubí a pomocných prvků, které budou nově vybudovány z nerezu. Zároveň bude opravena stavební část nádrže. Vyhnívací nádrž s objemem 2915 metrů krychlových je součástí kalového a plynového hospodářství čistírenského provozu.

Nejprve bylo nezbytné zajistit vyčerpání kalů z vyhnívací nádrže a očištění vnitřních stěn tlakovou vodou od přisedlých kalů. Poté bylo vybudováno lešení uvnitř nádrže a demontováno stávající technologické a trubní vystrojení. Následuje otryskání vnitřních stěn, případně oprava betonu a aplikace ochranného nátěru na stěny, včetně vrchlíku nádrže. „Jedná se o cementový ochranný nátěr, jenž je vysoce odolný vůči chemikáliím, jako jsou chloridy, CO2, sirovodík nebo amoniak. Aplikace ochranného nátěru bude provedena ve dvou zhruba milimetrových vrstvách. Po vytvrdnutí druhé bude provedena opětovná montáž technologických potrubí a zařízení z nerezu a oprava elektrozařízení, měření a regulace,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Kompletní výměna technologického vystrojení zahrnuje obměnu kalových a plynových potrubí, uzavíracích a regulačních armatur nebo elektrické instalace. Během stavby budou provedeny výměny elektroarmatur, kabelových rozvodů, výzbroje v rozváděčích a elektroinstalace včetně souvisejících úprav software telemetrie a vizualizace v dispečinku vodárenské společnosti.

Následně bude vyhnívací nádrž uzavřena víkem z nerezu a bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. Po revizi plynového zařízení oprávněným revizním technikem a provedení inspekce vyhrazeného technického zařízení Technickou inspekcí České republiky bude provedeno funkční odzkoušení a následně bude nádrž uvedena do provozu. Vše proběhne do Vánoc.

„Po obnově a opravě vyhnívací nádrže bude zajištěn její bezpečný provoz pro stabilizaci kalů na období dalších minimálně 25 let. V budoucnu nás čeká obdobná oprava druhé vyhnívací nádrže v areálu čistírny,“ uzavírá Tlolka.

„V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Pro editory

 

  • Ve vyhnívací nádrži se kal permanentně míchá za stálé teploty 37-38 stupňů Celsia (mezofilní proces) nebo za teploty 50-55 stupňů Celsia (termofilní proces). Probíhá zde přeměna většiny rozložitelných organických látek na bioplyn za nepřítomnosti kyslíku - tzv. stabilizace kalu. Bioplyn se odvádí do plynojemů a na větších čistírnách je následně využíván v kogeneračních jednotkách pro výrobu tepla a elektřiny. Uvádí se, že průměrná produkce bioplynu dosahuje asi 300 metrů krychlových z jedné tuny kalu.
  • Z vyhnívací nádrže se stabilizovaný kal přečerpává do uskladňovací nádrže, ze které je po zahuštění následně odváděn k jeho odvodnění. Čistírenské kaly bývají využívány při respektování platné legislativy jako rekultivační substrát. To v moravskoslezském regionu znamená především pro rekultivační práce na území historicky ovlivněných hlubinnou těžbou černého uhlí nebo jinou průmyslovou činností.

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz