Zpět

17 milionů korun do čistírny odpadních vod v Třinci

Ostrava 14. 8. 2020 – 11 milionů korun směřuje do kalového hospodářství, za šest milionů je modernizována kogenerační jednotka využívající plyn z čistírenského kalu pro výrobu elektřiny a tepla. Do konce prázdnin by měla skončit rekonstrukce odvodňování kalu, která byla zahájena na podzim loňského roku. Ve stejném termínu bude dokončena výměna původní méně výkonné kogenerační jednotky za nové zařízení.

Stávající kogenerační jednotka byla v areálu čistírny odpadních vod v Třinci instalována v roce 2005. Technologie je vzhledem k vysokému zatížení a dlouholetému spolehlivému provozu opotřebovaná. Na hranici životnosti je z provozního hlediska také proto, že pro používané pohonné jednotky se již nevyrábí náhradní díly. Technologie je také poddimenzovaná s ohledem na stávající produkci bioplynu a na nízký elektrický výkon 44 kW, který nová jednotka více než zdvojnásobí na 99 kW.

„Nová technologie společnosti Motorgas bude kontejnerového provedení, do nějž je nainstalována kompaktní kogenerační jednotka. Do kontejneru, který ve venkovních prostorech bez problémů odolává vlivům počasí, bude přiveden bioplyn z čistírenského provozu plynovodem připojeným na stávající potrubí. Účinnost kogenerační jednotky je dle parametrů výrobce vyšší než 86 %,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Pokračovat bude také modernizace odvodňování kalu, kde celkové náklady přesáhnou jedenáct milionů korun. Původní zařízení z poloviny devadesátých let je již v nevyhovujícím technickém stavu a nedosahuje potřebných parametrů z hlediska výkonu a parametrů výstupní sušiny.

„Stávající odvodňovací lis CENED 2000 nahradíme novou linkou odvodňování stabilizovaného kalu s dekantační odstředivkou Flottweg Decanter. Ta má na vstupu kapacitu až 20 metrů krychlových za hodinu, výstupní sušina kalu by měla představovat 25 %,“ vysvětluje Tlolka.

Obě investice jsou kromě zvýšení efektivity čistírenského procesu také příspěvkem pro zvýšení kvality životního prostředí. Ať již díky výrobě energie z obnovitelného zdroje, tak díky lepším parametrů čistírenského kalu, který se v regionu používá především při rekultivacích pozemků historicky ovlivněných průmyslovou činností, především hlubinnou těžbou černého uhlí.

Poznámka pro editory

Co je to kal v procesu čištění odpadních vod? Jak vzniká? Jak se s ním nakládá?

  • Každá mechanicko-biologická čistírna produkuje při čištění odpadní vody určité množství kalu (v závislosti na její velikosti, zatížení a zvolené technologii čištění).
  • Vyprodukované kaly jsou čerpány do kalové čerpací stanice a zpracovávány v kalové koncovce, která je nedílnou součástí každé čistírny odpadních vod.
  • Důležitým faktorem je i následná možnost dalšího využití kalu, případně jeho nezávadné likvidace. Z tohoto důvodu je nezbytné uvažovat i o zajištění jeho hygienické nezávadnosti.

Při čištění odpadních vod vznikají tyto typy kalů:
 

  • primární kal - je přiveden ze stokového systému, patří sem i zachycené plovoucí nečistoty (tuk apod.), většina těžších nerozpuštěných a drobnějších částic, které se usadí v usazovacích nádržích,
  • aktivovaný  kal - při biologickém čištění se do vody přivádí kyslík a současně se voda promíchává. Bakterie, které rozkládají organické látky z vody, se za přítomnosti kyslíku množí, shlukují se ve vločky a vytvářejí aktivovaný kal. Protože do čistírny odpadních vod přitéká stále další voda a bakterie se dále množí, je nutné odstraňovat část vznikajícího kalu jako přebytečný aktivovaný kal,
  • externí kal - kal dovážený z jiných čistíren odpadních vod a dalších zdrojů (septiky, jímky).
    Aktivovaný přebytečný kal a primární kal tvoří dohromady tzv. surový kal.

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz