Ostrava 30. 7. 2020 – SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů

Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku – Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této stavby.

 

„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25 metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Aktuality

Zpět

Na čistírnu v Horních Bludovicích se připojí další domácnosti

Téměř sedm milionů korun stálo rozšíření biologického stupně čištění v čistírně odpadních vod v Horních Bludovicích na Havířovsku. Kapacita provozu se zdvojnásobila

Ostrava 25. 6. 2020 – Horní Bludovice patří v uplynulých letech k lokalitám s dynamickým rozvojem individuální rezidenční výstavby. S tím souvisí postupná výstavba kanalizační sítě ze strany investorů. Současná čistírna odpadních vod z roku 2000 s kapacitou 350 ekvivalentních obyvatel již přestala s ohledem na postupné zvyšování přítoku odpadních vod kapacitně stačit. Proto v uplynulém roce společnost SmVaK Ostrava přistoupila k investici, díky níž se kapacita čistírenského provozu zdvojnásobila na 700 ekvivalentních obyvatel, a mohou se připojovat nové domácnosti. Stavba v těchto dnech finišuje.

„Předmětem intenzifikace provozu bylo přebudování stávající kalové nádrže na nádrž biologického čištění včetně jejího vystrojení. Došlo také k výměně dmychadla a převystrojení stávající linky, kdy do původní kalové nádrže vložíme nové technologické zařízení z nerezové oceli, abychom mimo jiné zajistili zvýšení kapacity biologické části čistírny odpadních vod a dodávky vzduchu nezbytného pro biologické čištění. Výsledkem jsou tak dvě samostatné technologické linky biologického čištění. Rozšířil se také systém spojovacích potrubí v areálu čistírny,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rekonstruovány (demontována) byly také stávající čerpací stanice a kalojem. Nová čerpací stanice z nerezu byla vložena do nádrže kalojemu. Byla vystrojena ponornými čerpadly a vybavena havarijním přelivem.

Zatímco v současnosti přitéká do čistírenského provozu více než 75 metrů krychlových odpadní vody denně, podle výhledu to v roce 2025 může být téměř 150 metrů krychlových. Zmodernizovaný provoz dokáže tento zvýšený přítok přijmout a efektivně vyčistit dle legislativních parametrů.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz