Zpět

Desítky milionů investic v údolí Odry

Ostrava, 25. 5. 2023 – Vybudování nového vrtu a sanace těch stávajících pro Odry, komplexní modernizace vodárenských areálů v Klokočůvku a Jakubčovicích nad Odrou, vybudování nové úpravny v Odrách a sanace podzemního zdroje pro ni. To jsou nejdůležitější investice posledních let ve dvacetikilometrovém údolí Odry od místa, kde opouští Vojenský újezd Libavá.

Jedná se o jednu z oblastí v působnosti SmVaK Ostrava, která není napojena na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. Obce a město Odry jsou závislé na lokálních zdrojích vody, z nichž nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji vyrábí zhruba 5 % produkce. Do této infrastruktury byly v uplynulých letech investovány desítky milionů korun.

Lokální zdroje jsou citlivější na klimatické změny projevující se obdobími delšího sucha, nebo naopak vydatnějších dešťů. Negativní dopad na ně v uplynulých letech měla také kůrovcová kalamita.
 

Zásobování Oder pitnou vodou

Spotřeba pitné vody ve městě dlouhodobě dosahovala limitních možností zdrojů podzemní vody. Proto byl SmVaK Ostrava vybudován nový vrt, který slouží jako postupná náhrada jednoho z těch stávajících s postupně klesající vydatností. Další vrt v oblasti byl sanován. Ten byl využíván již více než 80 let, jeho vydatnost postupně vlivem nepřetržitého provozu a stáří klesala. Technický stav původního ocelového vystrojení byl již za hranicí životnosti.

Tři původně provozované vrty u Oder jsou hluboké více než 200 metrů, průměrný odběr z nich činí deset litrů za sekundu, maximální kapacita šestnáct litrů za sekundu. Při dlouhodobějším odběru kapacitního množství vody docházelo k poklesu hladiny podzemní vody až na úroveň, pod níž ji není možné čerpat. Díky nově vybudovanému vrtu došlo ke zlepšení situace z hlediska kapacity v době zvýšených, zejména sezonních, odběrů. Bylo také možné přistoupit k postupné regeneraci stávajících vrtů. Voda ze všech vrtů je čerpána do akumulace čerpací stanice ve městě a následně do vodojemu nad ním. Odtud je gravitačně rozváděna do města a přilehlých obcí.

Součástí projektu byla také výstavba aerační věže u čerpací stanice v Odrách. Cílem této technologie je odstranit provzdušňováním z vody plynné složky, které se přirozeně vyskytují v podzemní vodě na Odersku.
Nový vrt vybudovaný má hloubku 260 metrů. Celá investice dosáhla včetně projektu, průzkumu až po samotné hloubení vrtu a dobudování potřebné infrastruktury více než devíti a půl milionu korun.

Nová úpravna pro Odry

Samotné Odry, které se označují za První město na řece Odře, jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na Ostravský oblastní vodovod. Zásobování je zajišťováno z podzemních zdrojů – vrtů – ve městě a okolí. Jejich vydatnost však přestala dostačovat pro další rozvoj a napojování nových odběratelů.

Investice SmVaK Ostrava do systému vrtů v předchozích letech a aktuálně do úpravny vody, stejně jako vybudování nového vrtu tuto situaci postupně mění a otevírají cestu pro bezproblémový rozvoj města.
Loni v dubnu byla zahájena významná investice, která je právě dokončována, kdy je za téměř 30 milionů korun komplexně zmodernizována úpravna vody v Odrách. Následně bude možné do systému zásobování pitnou vodou zapojit další vrt, který se nachází v bezprostřední blízkosti úpravny. Ten před zahájením stavby nebylo z důvodu vyššího obsahu železa a manganu ve vodě možné využívat bez odpovídající úpravy jako vodu pitnou.
 
SmVaK Ostrava úpravnu vody v roce 2018 odkoupily od města, byla dlouhodobě mimo provoz a nesloužila svému účelu. Její kapacita bude s ohledem na vydatnost vrtu až osm litrů za sekundu. Rekonstrukcí prošel také vodovodní řad z úpravny vody až po oplocení areálu. Současně byly vyřešeny vodovodní propoje na stávající rozvody v blízkosti úpravny vody.

Čerpací stanice Klokočůvek zmodernizována za 14 milionů

Za čtrnáct milionů byla v uplynulých letech modernizována a opravena stavební, technologická část a elektrozařízení čerpací stanice v Klokočůvku. Ta zásobuje Klokočůvek, Luboměř a Spálov. V nevyhovujícím stavu bylo například zařízení pro čerpání pitné vody do vodojemu ve Spálově. Na hranici životnosti byly také stavební prvky objektu stejně jako technologické zařízení.
Zdrojem pro výrobu pitné vody je studna v areálu, z níž je voda čerpána do dvou akumulací, odkud je po desinfekci čerpána do Klokočůvku a vodojemu ve Spálově s dalším přečerpáváním do věžového vodojemu, odkud směřuje do obce a také přilehlé Luboměře. Roční produkce činí 90 tisíc kubíků pitné vody.
Komplexní modernizací prošla také venkovní část úpravny vody, která nově odpovídá konceptu jednotného vizuálního stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava.

Kvalitnější voda pro Jakubčovice a Heřmánky

Komplexní modernizací prochází také odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou, která bude dokončena v letošním roce. Nové odkyselovací filtry zvyšují účinnost úpravy pH pitné vody. Sanací prochází také stavební část objektu, nová je také strojní technologie a elektrozařízení. Objekt získá vnější podobu dle nového konceptu jednotného vzhledu objektů SmVaK Ostrava.

Zdrojem surové vody je studna v areálu odkyselovací stanice, z níž je pitná voda po úpravě čerpána do akumulace o objemu 36 metrů krychlových. Z ní je voda čerpána do vodojemu Heřmánky s objemem 100 metrů krychlových a do vodojemů nad Jakubčovicemi nad Odrou s objemem 50 metrů krychlových u nového vodojemu a 2x36 metrů krychlových u historické akumulace.  Roční produkce odkyselovací stanice činí zhruba 45 tisíc kubíků pitné vody, kterou odebírají obyvatelé Jakubčovic nad Odrou, Heřmánek a Louček u Oder.
 

V Jakubčovicích nad Odrou došlo v uplynulých letech k výměně výtlačného řadu v délce 1 260 metrů do vodojemu Heřmánky a rozváděcího řadu z tohoto vodojemu v délce 390 metrů do samotné obce. Stavba si vyžádala deset milionů korun.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz