Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde. Od 1. dubna 2022 došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Zmodernizovaná čistírna odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice má větší kapacitu

Ostrava 7. 10. 2021 – Díky stavbě za více než 60 milionů korun bude možné na kanalizační systém připojit nové domácnosti a podpořit plánovaný rozvoj města.  Čistírna odpadních vod vybudovaná v roce 1996 byla přetížena a technologické zařízení vyžadovalo po letech spolehlivého fungování kvůli opotřebení výměnu. Kapacita se zvýšila z pěti tisíc ekvivalentních obyvatel na 8 800. Díky tomu bude možné napojit domácnosti z Velkých Albrechtic a části Bílovce - Staré Vsi. Stavební práce, které začaly loni na jaře, skončily. V současnosti jsou do provozu uváděny jednotlivé technologické celky.

„S rozvojem výstavby v Bílovci a Velkých Albrechticích a rozšiřováním kanalizační sítě přestala kapacita provozu odpovídat současným potřebám. Čistírna byla látkově i hydraulicky přetížena, proto jsme se rozhodli přistoupit k jejímu výraznému zkapacitnění. Je to krok s pozitivními dopady na životní prostředí, protože se dále zlepší parametry vyčištěné vody směřující do Bílovky. Jde ale také o krok vstříc stávajícím i novým obyvatelům v lokalitě, kteří se budou moci na systém nově napojit a likvidovat odpadní vody v souladu s platnou legislativou,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolka.

Během stavby byla vybudována nová dosazovací nádrž shodných parametrů s tou stávající. Byla zlikvidována skládka zeminy a postavena nová dmýchárna. Nové je také kalové hospodářství, jehož součástí je linka odvodnění kalu konstrukčně řešena v kontejnerovém provedení. Kontejner je umístěn na ocelové konstrukci umožňující montáž šnekových dopravníků zajišťujících transport odvodněného kalu do připravených kontejnerů. „Vystavěn byl také nový kalojem s celkovým objemem 1 200 metrů krychlových. Z  nádrže kalojemu je možné odvodňovat kal mobilním odvodňovacím zařízením nebo nově nainstalovaným odvodňovacím zařízením v kontejnerovém provedení,“ popisuje Tlolka.

V technologické části byly dodány nové strojní česle oproti těm ručním do nátokového žlabu dešťové zdrže, instalovány byly nové provzdušňovací elementy v obou aktivačních nádržích, z nichž jedna byla nově zprovozněna, protože doposud sloužila jako kalojem.

Rekonstruováno bylo technologické zařízení dosazovací nádrže a vybudována byla také nová dosazovací nádrž, nová jsou dmýchadla nebo technologické zařízení kalového hospodářství. Instalováno bylo také moderní elektrovybavení a systém měření, regulace a řízení celého provozu.

Čistírna odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice byla postavena v roce 1996 a naposledy byla rekonstruována v roce 2006. Dokázala vyčistit více než 408 tisíc metrů krychlových odpadní vody za rok, po komplexní modernizaci a rozšíření se jedná o 626 tisíc metrů krychlových. Původní čistírna byla projektována na hodinový průtok 114 metrů krychlových odpadní vody. Nově se jedná o 165 metrů krychlových odpadní vody za hodinu.

„V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Slovníček pojmů

 

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.
 

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

 

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

 

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

 

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

 

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

 

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz