Komunita

Společnost dlouhodobě podporuje činnost neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi, mládeží, zdravotně handicapovanými nebo seniory. Již několik let je například partnerem projektu Sociální automobil, který pomáhá při obnově vozového parku ve školách, ústavech a zařízeních pro výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně nebo mentálně handicapovaných dětí, mládeže i dospělých. V průběhu této doby jsme se podíleli na zakoupení a provozu 12 sociálních automobilů, které slouží sociálním a zdravotním institucím a organizacím působícím na území okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava.
SmVaK Ostrava je zároveň partnerem pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí v regionu.

Podpora vzdělávání

Společnost SMVaK Ostrava dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, především její Hornicko-geologickou fakultou. V roce 2015 ocenily VŠB-TU Ostrava a Technická univerzita Košice SmVaK za přístup k odvádění a čištění odpadních vod. Děkani oborově příbuzných fakult ohodnotili vodohospodářskou firmu pozitivně jak za aplikaci výsledků vědy a výzkumu, tak za investice, které s tím souvisí. 
VŠB-TU Ostrava spolupracuje s vodohospodáři již několik desetiletí. Díky tomu nachází uplatnění v SmVaK Ostrava absolventi univerzity s vodohospodářskou specializací. Obě instituce dlouhodobě spolupracují také na vědecko-výzkumném poli. Společnost SmVaK Ostrava je například v období 2013-2017 spoluřešitelem grantového projektu Ministerstva zemědělství ČR s názvem Výzkum zpracování, využití a zneškodňování odpadních produktů z bioplynových stanic. Spolupráce ze strany vodohospodářů spočívá v poloprovozním ověřování dílčích výsledku, technologických zkouškách a další odborné spolupráci. Na řešení se podílejí zejména pracovníci  a specialisté oboru čistírenství.

Zaměstnanost v regionu

SmVaK Ostrava jsou s více než 850 zaměstnanci významným zaměstnavatelem regionu, vzhledem k tomu, že ročně investují do obnovy vodohospodářské infrastruktury zhruba půl miliardy korun, dávají zprostředkovaně práci dalším stovkám lidí v dodavatelských firmách, které se podílejí například na stavomontážní činnosti.