Kvalita vody

IMG

Výroba pitné vody a kvalita výsledného produktu jsou sledovány dle platné legislativy a rovněž v četnosti a rozsahu nezbytného pro kontrolu správnosti nastavení technologických procesů. Kvalita pitné vody je kromě laboratorních analýz vzorků sledována řadou kontinuálních analyzátorů a jsou pro ni stanoveny hygienické limity vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se definují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah jejich kontroly. V průběhu úpravárenského procesu se provádějí jednak rozbory vody surové, odebrané ze zdrojů před úpravou, jednak rozbory v průběhu vlastního úpravárenského procesu a dále rozbory upravené vody. Četnost a rozsah těchto rozborů se stanovuje podle počtu zásobovaných obyvatel a objemu vyrobené vody.

Legislativní vzorky vod jsou analyzovány v akreditované laboratoři, analýzy kontrolních provozních rozborů vody jsou zajišťovány také v provozních laboratořích v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Společnost dosahuje dlouhodobě vysoké úrovně kvality dodávané pitné vody.

Kvalita pitné vody dodávané SmVaK Ostrava

Informace o kvalitě pitné vody jsou aktualizovány každý týden a můžete je nalézt v nové přehledné mapě.  Zde jsou uvedeny všechny výsledky analýz vzorků pitné vody odebíraných na základě povinnosti stanovené ve vyhlášce
č. 252/2004 Sb. v platném znění.
Vzorek s výsledky analýzy pitné vody pro konkrétní obec je možné dohledat manuálním zoomováním v mapě, případně zadáním názvu obce do vyhledávacího pole. Aktuální data jsou průběžně doplňována, nemusíte proto v dané obci zatím nalézt žádný rozbor pitné vody. To se časem změní.

V excelovské tabulce Seznam obcí a zásobujících vodních zdrojů je možné vyhledat obec, o kterou se zajímáte a u které je uvedena informace o zásobujícím vodním zdroji. Podle něj můžete vyhledat jinou obec, která je zásobována ze stejného vodního zdroje, je v blízkosti Vaší zájmové obce a v mapě je u ní již odkaz na odebraný rozbor.
Většina stanovených ukazatelů, pokud se jedná o pitnou vodu ze stejného vodního zdroje, se během roku výrazně nemění. Můžete případně nahlédnout do excelovské tabulky Kvalita pitné vody z místních zdrojů, ve které jsou uvedeny hodnoty vybraných ukazatelů.

Jak číst v mapě

Modře zbarvené body v mapě znamenají vzorek v rozsahu kráceného rozboru, červený bod znamená odkaz na vzorek v rozsahu úplného rozboru, ve kterém naleznete kromě jiného tvrdost dodávané pitné vody. Informaci o tvrdosti pitné vody naleznete rovněž u vzorků v rozsahu rozšířeného kráceného rozboru, v mapě se jedná o žlutý bod – Krácený rozbor (včetně tvrdosti vody). U ukazatelů, u kterých legislativa stanovuje povolenou limitní hodnotu, je tento limit uveden.
V přehledu jsou uvedeny také ukazatele, které mají stanoveny buď pouze doporučenou (a tudíž nezávaznou) hodnotu, limitní hodnotu stanovenou pro sumu za celou skupinu vybraných ukazatelů, anebo ji nemají zatím stanovenu vůbec. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody.

Interaktvní mapa: Parametry pitné vody v lokalitách SmVaK Ostrava

Platná legislativa

Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (Vyhláška č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, ve které jsou stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropské směrnice pro pitnou vodu (98/83/ES).

Za pitnou vodu je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.
Výsledky analýz vzorků pitné vody z vodovodní sítě jsou průběžně prostřednictvím online aplikace Pitná voda (PiVo) zasílány Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Ta zároveň provádí nezávislou kontrolu kvality námi dodávané pitné vody.

Dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. § 3c v platném znění byly pro všechny lokality v působnosti SmVaK Ostrava zpracovány provozní řády obsahující mimo jiné posouzení a řízení rizik. V případě zjištění významných rizik byla přijata nápravná opatření. Všechny zpracované provozní řády schvaluje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a nejpozději do šesti let od schválení budou aktualizovány.

 

Informace k vybraným ukazatelům

 
Ukazatel Informace
Teplota Optimální teplota z hlediska technologického i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8–12°C. 
pH Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody.
CHSK - Mn Chemická spotřeba kyslíku manganistanem představuje celkový obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost dezinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka – huminové látky – nebo jako organické nečistoty
Železo Fe Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zabarvení prádla při praní.
Hliník Al Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody.
Amonné ionty NH4+ Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích způsobují snížení účinnosti dezinfekce, případně tvorbu dusitanů v potrubí.
Dusičnany NO3- Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení nejvyšší mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy.
Enterokoky Tyto bakterie většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.
Escherichia coli Obdobně jako enterokoky indikují fekální znečištění. Vhledem ke své citlivosti k okolním vlivům indikuje čerstvé znečištění.
Zákal Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky.
Barva Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo či mangan. Mléčné zabarvení působí vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí nechat vodu několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí.
Tvrdost

Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, příp. všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. 

Parametry vápník, hořčík a vápník a hořčík (tvrdost vody) jsou dle výše uvedené vyhlášky stanoveny pouze jako doporučená, a tudíž nezávazná, hodnota. Mezná hodnota, a tudíž závazná, je stanovena pouze pro případ umělého snižování obsahu vápníku a hořčíku ve vodě, což SmVaK Ostrava neprovádějí u žádného provozovaného vodního zdroje. Ze zdravotního hlediska je legislativou doporučená společná koncentrace vápníku a hořčíku od 2 mmol/l do 3,5 mmol/l.
Hodnota je důležitá pro účinnost praní prádla.


Stupnice tvrdosti vody:

Velmi měkká < 0,7 mmol/l
Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l
Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l
Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l

Informace o stupni tvrdosti vody v jednotlivých obcích a městech, kde naše společnost působí, je možné získat ve výše uvedené interaktivní mapě, případně na bezplatné zákaznické lince 800 292 400.

Vápník a hořčík Přirozená součást vody, součet molárních koncentrací udává výslednou tvrdost vody.
 
Náměty a připomínky ke kvalitě vody můžete sdělit telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky v pracovní dny od 7:30 do 17:00.
nebo je zaslat na e-mailovou adresu smvak@smvak.cz.
 

Doporučení odběratelům mající za cíl zabránění znehodnocení kvality pitné vody

Kvalita pitné vody může být výrazně ovlivněna materiálem a nedostatečnou údržbou vodovodní přípojky a navazujících vnitřních rozvodů. Za tuto činnost zodpovídá jejich majitel.  Aby k tomuto nedocházelo, zpracoval Státní zdravotní ústav mimo jiné Desatero správné péče o vnitřní vodovod a ve spolupráci se Spolkovým úřadem pro životní prostředí (Umweltbundesamt) publikaci Pitná voda z kohoutku – Zdravotní aspekty vnitřních vodovodů, jejíž část – Opatření, která by měl provést uživatel na vnitřním vodovodu, pokud bude kratší nebo delší dobu nepřítomen – najdete zde.

 

Chemické látky a směsi používané k úpravě pitné vody

Síran hlinitý – hydrát Al2(SO4)3 *n H2O – Jedná se o hlinitou sůl používanou jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou využívající schopnosti vázat drobné částice do vločkových shluků a následně je separovat na filtračních jednotkách.

Vápenný hydrát – Ca (OH)Používá se k úpravě, navýšení pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody. Vápenný hydrát je dávkován před akumulace ve formě vápenné vody.

Chlor – ClJe využíván k před oxidaci organických látek ve vodě a dezinfekci pitné vody.

Oxid chloričitý – ClO2Používá se k před oxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody.

Chlornan sodný – NaClO – Používá se k dezinfekci pitné vody.

Ozón – ODávkování ozónu probíhá část roku při zhoršené kvalitě vody přitékající z nádrže Kružberk na Úpravnu vody Podhradí. Používá se k předoxidaci organických látek v surové vodě.