Zpět

Čistírna v Kopřivnici má novou dosazovací nádrž za 38 milionů

Ostrava 21. 10. 2021 – Stavba začala loni na jaře, v současnosti je investice stavebně dokončena a technologie najíždí do zkušebního provozu. Zlepší se efektivita provozu i parametry vyčištěné vody. V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla dokončena výstavba dosazovací nádrže za 38 milionů korun, která začala loni na jaře. Důvodem pro investici je navýšení doby zdržení aktivační směsi v biologické části čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Ty mají zásadní vliv na finální parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek.

 „Čistírna disponovala dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňovaly požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňovalo plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že bylo z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, nebyla zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, abychom zcela účinně separovali sekundární kal. Bylo také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká, tedy Kopřivničky. Vybudováním nádrže jsme navíc připraveni na to, abychom čistili odpadní vodu pro obyvatele kopřivnických částí Mniší a Vlčovice, kde město buduje kanalizační síť a obyvatelé se na ni budou postupně napojovat,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.


Dvě stávající dosazovací nádrže, kam odtékají na dočištění vody z biologického stupně čistírny, tedy aktivačních nádrží, před jejich odvedením zpět do přírody, měly průměr 14,5 metru a 25 metrů. Nová dosazovací nádrž je hluboká 4,3 metru, délka přesahuje 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha dosahuje 357,5 m2 a objem přesáhuje 1500 m3.
„Nová dosazovací nádrž je řešena jako podélná se dvěma koridory a kalovými jímkami s vystrojením zajišťujícím stírání dna i hladiny, včetně souvisejících propojovacích potrubí do stávající části biologické části provozu. Součástí investice byla výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů,“ vysvětluje Tlolka.

V průběhu stavby byly vybudovány nové trasy propojovacích potrubí, jako jsou potrubí výtlaku vratného kalu, nátokové a odtokové potrubí nové dosazovací nádrže nebo potrubí plovoucích nečistot. Nová dosazovací nádrž byla vystrojena odpovídajícími technologiemi, například čerpadlem vratného kalu s trubním vedením a armaturami nebo čerpadlem plovoucích nečistot.

„V letech 2000 až 2020 jsme do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovali 4,6 miliardy korun. Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Slovníček pojmů

 

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.
 

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

 

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

 

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

 

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

 

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

 

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz