Zpět

Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná

Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě údolních nádrží, moderní úpravárenský proces a pravidelná péče o kvalitu vody v průběhu její distribuce. Z 21 845 laboratorně sladovaných ukazatelů v loňském roce odpovídalo 21 812 z nich parametrům stanoveným příslušnou vyhláškou – tedy 99,85 %. 

Kvalita pitné vody je pravidelným tématem společenské i mediální diskuze. Odborníci, veřejní představitelé nebo média často upozorňují na to, že kvalitě pitné vody je především s ohledem na lidské zdraví nezbytné věnovat odpovídající pozornost. Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Budeme-li hodnotit kvalitu pitné vody z pohledu statistických výsledků monitoringu, můžeme s uspokojením konstatovat, že pitná voda z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality vody je dle legislativy České republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší, než požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 2020,“ píše ve své situační zprávě ke kvalitě pitné vody z 24. května Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Jaká jsou tedy opatření v provozech SmVaK Ostrava a při distribuci pitné vody ke spotřebitelům, aby dosahovala odpovídající kvality? Jak se kvalita pitné vody kontroluje a jaké parametry musí splňovat?

Pro kvalitu pitné vody a pro teplou vodu jsou v České republice vyhláškou č. 252/2004 Sb. stanoveny hygienické limity. Vyhláška zároveň udává četnost a rozsah kontroly jejich dodržování. Tento předpis je zároveň v souladu s evropskou směrnicí, která definuje parametry kvality pitné vody určené pro lidskou spotřebu. Kontrola se týká chemických, fyzikálních i mikrobiologických parametrů pitné vody.

„Kontrola kvality vody ve vodárenském procesu v SmVaK Ostrava začíná v centrálních úpravnách pitné vody v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách hned při přítoku surové vody z údolních nádrží do úpravny. A to pro někoho možná trochu překvapivě. Zajišťují ji pstruzi, siveni a podobné typy ryb citlivé na kvalitu vody a přítomnost ropných, toxických nebo jiných látek. V případě, že by ryby v akváriu zareagovaly, začaly hromadně umírat, obsluha provozu okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena úpravnu odstavit.,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně pohotově probíhají provozní rozbory v laboratořích v areálech úpraven, aby mohli technologové v případě potřeby okamžitě reagovat.

„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého procesu výroby a úpravy vody v centrálních zdrojích, ve vodojemech, kde se pitná voda shromažďuje, ve vodovodním potrubí i přímo u spotřebitele, kterému teče voda z kohoutku. Místa u spotřebitelů jsou vybírána náhodně a pravidelně se obměňují, aby byl náš zásah co nejširší. V
elmi často souvisí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť pitné vody spíše s rozvody v domech a bytech, než s tím, jaká voda k dané nemovitosti přiteče,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Rozbory surové a upravené pitné vody se provádí s četností dle množství vyrobené vody a počtu zásobovaných obyvatel. Jen na kontrolu kvality pitné vody v akreditované kanceláři společnost vynaloží ročně zhruba 18 milionů korun.

Dle platné legislativy je provozovatel vodovodní sítě povinen zajistit provádění rozborů u laboratoře, která je držitelem osvědčení o akreditaci. V  případě SmVaK Ostrava se jedná o laboratoře společnosti VodoTech, jejíž centrální a špičkově vybavená laboratoř sídlí v Ostravě. Výsledky rozborů pitné vody jsou vkládány do centrálního systému hygienické služby (orgánu ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem PiVo, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a příslušných hygienických stanic.
Ročně se do tohoto systému uloží přes jeden milion hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu pouze 1,5 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou, což je velice dobrý výsledek.
I z tohoto srovnání vychází oblasti zásobované společnosti SmVaK Ostrava skvěle. „V roce 2020 bylo hodnoceno 21 845 ukazatelů a nevyhovělo 34 z nich, čímž se dostáváme na hodnotu 0,156 %. Čili zhruba na desetinu toho, jaký průměr je vykazován při pohledu na celou Českou republiku,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Často zmiňovanou problematikou bývá přítomnost pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě jako důsledek lidské činnosti. V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah jejich sledování. Na většině území ČR se provedl screening více než 60 pesticidních látek a jejich metabolitů. V některých lokalitách si tento monitoring vyžádal potřebu investic do technologií úpravy vody. SmVaK Ostrava, které vyrábějí zhruba 95 % pitné vody ve třech centrálních úpravnách v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento problém díky zdrojům v podobě údolních nádrží Slezská Harta - Kružberk, Šance a Morávka řešit nemusí. Ty se nacházejí v horských oblastech s minimálním dosahem zemědělské činnosti, při níž jsou pesticidy především využívány a mohou mít vliv na kvalitu vody. Výsledky jejich sledování jsou v případě zmiňovaných zdrojů dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti jak v pitné vodě v úpravnách, tak v pitné vodě ve vodovodní síti. Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, tedy nejsou nutná.

SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody své odběratele pravidelně informují na svých internetových stránkách. Tyto informace jsou každý týden aktualizovány. Jednotlivé ukazatele jsou řazeny podle úpravny vody, kde se pitná voda vyrábí, ale také podle zásobované oblasti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody. V průběhu uplynulých destiletích se kvalita pitné vody v moravskoslezském regionu prokazatelně zlepšila.

„Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí ve své zprávě SOVAK ČR.

 

Poznámka pro editory

 

Pitná voda

Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz