Zpět

Modernizace klíčového přivaděče za více než 140 milionů dokončena

Ostrava 5. 11. 2021 – Rekonstrukcí prošlo více než devět kilometrů vodovodního potrubí a související infrastruktury. Stavba se musela vypořádat také s důsledky předchozí důlní činnosti v oblasti. Jedna z nejrozsáhlejších investic SmVaK Ostrava v uplynulých letech je stavebně dokončena. Přes technickou i administrativní náročnost prošlo modernizací více než devět kilometrů vodovodního přivaděče Chlebovice – Staříč – Krmelín, který je klíčový pro zásobování západní části Frýdecko-Místecka, a související infrastruktury. Průměr původního ocelového potrubí činil 500 milimetrů. Velká část stavby proběhla bezvýkopovou technologií, kdy není nutno výrazněji zasahovat do povrchu. Oproti plánu se podařilo stavební část dokončit již v letošním roce.
Kromě této významné investice v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravském oblastním vodovodu, se právě dokončuje významná modernizace strojně-technologického zařízení Úpravny vody Nová Ves za téměř 130 milionů korun.

V prvním roce rekonstrukce (2019) byl bezvýkopovou technologií berstlining budován úsek mezi sekčním uzlem pod vodojemem nad Krmelínem do této akumulace pitné vody. Technologie, při níž není nutné zásadněji zasahovat do povrchu, spočívá ve vtažení potrubí z tvárné litiny do potrubí téhož profilu.

„Tato technologie byla použita zejména z důvodu potřeby zachování hydraulické kapacity, proto nebylo možné snížit profil úseku pod dimenzi DN 400. Úsek o délce 720 metrů byl technicky poměrně komplikovaný, neboť v důsledku prořezávání původního ocelového potrubí vtahovacím nástrojem došlo následně ke vzniku lokálních propadlin v trase. Pravděpodobně se jednalo o kombinací nevhodného podloží a výskytu vysoké hladiny podzemní vody. Vady byly následně odstraněny,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Následně byl budován úsek od sekční šachty pod krmelínským vodojemem k uzlu Chlebovice. Pro něj byla zvolena technologie relining. Tento úsek má délku 7659 metrů. Technologie byla zvolena zejména s ohledem na doznívající poklesy terénu v důsledku hlubinného dobývání černého uhlí, které bylo v dané oblasti ještě v nedávné době poměrně intenzivní.
„Vzhledem k odběrným místům v trase rekonstruovaného úseku bylo nutné řešit způsob jejich zásobování v průběhu stavby. Za tímto účelem byla vybudována nová čerpací stanice ve vodojemu nad Krmelínem, která zajišťovala dodávku vody do napojených spotřebišť. Realizace probíhala po jednotlivých úsecích tak, že u jednotlivých odbočení byly instalovány sekční uzávěry, aby bylo možné lokality zásobovat buď gravitačně od uzlu v Chlebovicích (tedy z Úpravny vody Nová Ves), či alternativně s využitím čerpací stanice v Krmelíně (tedy z Úpravny vody Podhradí). V průběhu stavby nedošlo k žádným omezením, či přerušením zásobování,“ říká Komínek.

Posledním úsekem budovaným v letošním roce, byla výměna nadzemního potrubního vedení v okolí obce Staříč. Tento úsek byl rekonstruován s využitím ocelového potrubí DN 400 o délce 420 metrů uloženého na ocelových bárkách, a to rovněž z důvodu doznívajících vlivů dobývání černého uhlí a v souladu s technickým stanoviskem těžební organizace.

„Po kompletním zprovoznění přivaděče, které se předpokládá na přelomu listopadu a prosince po vyřízení kolaudace, budou obce Staříč a Brušperk zásobovány novým potrubním vedením. Pominou tak občasné problémy se zvýšeným výskytem obsahu železa, které se před rekonstrukcí vlivem stáří původního potrubí čas od času vyskytovaly,“ uzavírá Komínek.

Poznámka pro editory

 

Bezvýkopová technologie je výhodná nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami, ale také rychlostí provedení.  Do povrchu je při tomto způsobu výstavby nutné zasahovat u startovací a cílové jámy, jejichž účelem je také manipulace s vrtnými technologiemi.

 

Vodojem Krmelín je dvoukomorový zemní vodojem má celkovou kapacitu 40 000 m3, sloužící k akumulaci pitné vody. Jedná se o největší vodojem provozovaný SmVaK Ostrava. Je součástí páteřního systému výroby a distribuce pitné vody v Moravskoslezském kraji – Ostravského oblastního vodovodu.

Byl vybudován v roce 1969 z důvodu potřeby uspokojit zvýšenou poptávku po pitné vodě pro Ostravsko.

Přívod pitné vody je možný třemi nezávislými přivaděči, a to jak z Kružberského skupinového vodovodu (zdroj údolní nádrž Kružberk), tak z Beskydského skupinového vodovodu (zdroj údolní nádrž Šance).

Do vodojemu může z různých směrů přitéct až 2 500 litrů pitné vody za sekundu. Největší profil ocelového potrubí přivaděče z Úpravny vody Podhradí je 1 200 milimetrů. Z vodojemu vedou souběžně dvě potrubí do jižní části Ostravy s profilem 1 200 a 800 milimetrů.

Každá z komor vodojemu má rozměry 94x37 metrů s výškou 6 metrů.

U areálu jsou umístěny plastiky Rudolfa Valenty Památník vod.


 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz