Životní prostředí 

Péče o ochranu životního prostředí představuje trvalý cíl společnosti, který je realizován prostřednictvím investic do odkanalizování a čistění odpadních vod, obnovy nevyhovujících kanalizačních sítí, rekonstrukcí a modernizací kanalizačních čerpacích stanic a čistíren odpadních vod. Společnost je držitelem normy ČSN EN ISO 14001:2016.


Environmentální management

Při výběru dodavatelů je jedním z kvalifikačních kritérií hodnocení, zda uchazeč plní normu ISO 14001, která se týká environmentálního managementu.  Oblast řízení dopadů činnosti na životní prostředí se řídí interními dokumenty, které stanovují detailní pokyny pro definování a vyhodnocování environmentálních aspektů, sestavování environmentálního profilu společnosti a prokazování hodnocení souladu s požadavky legislativy. V konkrétních činnostech jsou zaměřeny na oblast nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, ochranu ovzduší, povinnosti při vypouštění odpadních vod, nakládání s chlórem, nakládání s těkavými organickými látkami a havarijní připravenost.

Společnost rovněž provedla bodové hodnocení rizik k předcházení ekologické újmy na všech pracovištích. Výsledné bodové hodnocení všech provozoven společnosti prokázalo nízkou míru rizika ekologické újmy.

Společnost vede a pravidelně aktualizuje registr potencionálních havarijních stavů, ve kterém jsou evidovány všechny provozní činnosti s možným vlivem na životní prostředí a bezpečnost. Společnost provádí pravidelná čtvrtletní hodnocení souladu prováděných činností s požadavky environmentální legislativy. Tato hodnocení jsou prováděna na všech střediscích společnosti a jsou dokladována příslušnými kontrolními listy.

Výroba ekologické energie

Moderní vodárenská zařízení kromě svého hlavního poslání – výroby pitné vody a čištění odpadních vod, využívají svou kapacitu také k výrobě čisté elektrické energie. První malá vodní elektrárna ve společnosti byla instalována v roce 1993 na úpravně pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Motivem jejího vybudování byla úspora nákladů na elektrickou energii, ke které dochází díky efektivnímu využití tzv. hydraulického potenciálu, to znamená přetlaku vody v trubním řadu, kterým se přivádí surová voda ze zdroje, v tomto případě mezi údolní nádrží Šance, a úpravnou vody. Další tři malé vodní elektrárny pracující na stejném principu byly vybudovány v letech 1996 – 1999, kdy dostatečná kapacita systému umožnila instalaci nových hydroenergetických zařízení. V roce 2008 byla uvedena do provozu malá vodní elektrárna na úpravně vody ve Vyšních Lhotách. Zatím poslední dvě malé vodní elektrárny využívající hydroenergetický potenciál přivaděčů vody – MVE Krásné Pole a MVE Podhradí zahájily provoz v roce 2014. Společnost nyní provozuje sedm MVE – Nová Ves, Vyšní Lhoty, Frýdek – Místek, Zelinkovice, Bílov, Krásné Pole a Podhradí.

Do ekologického programu náleží i využívání bioplynu, který vzniká při stabilizaci kalu v čistírnách odpadních vod. Zpracovává se v kogeneračních jednotkách, kdy dochází ke společné výrobě elektřiny a tepla v jednom zařízení, při němž lze dosáhnout vysoké efektivity a využít přes 90 % energetického obsahu paliva. Přínos kogeneračních jednotek spočívá v tom, že teplo a velká část elektrické energie mohou být spotřebovány přímo v místě výroby. Díky tomuto postupu se daří ve značné míře snižovat energetickou náročnost provozu. Kromě výroby elektřiny slouží bioplyn i k dodání tepla pro technologické procesy a k vytápění objektů. Kogenerační jednotky fungují také jako záložní zdroje pro případ výpadku elektrické energie z vnějších zdrojů. Kogenerační jednotky pro transformaci bioplynu na elektrickou energii byly instalovány ve větších čistírnách odpadních vod - ČOV Opava, Karviná, Havířov, Frýdek–Místek, Třinec, Orlová, Nový Jičín a Český Těšín a ve výhledu jsou další zařízení. 

Monitoring uhlíkové stopy

Společnost se rozhodla komplexně analyzovat, jakým způsobem ovlivňuje její činnost okolní životní prostředí z hlediska emisí skleníkových plynů. Proto v souladu s normou ČSN ISO 14064-1 detailně popsala svou uhlíkovou stopu. Pro výpočet uhlíkové stopy společnosti byla zpracována metodika, jejíž správnost a úplnost byla ověřena nezávislou auditorskou společností TÜV SÜD Czech s.r.o.