Způsob řízení

IMG

Společnost SmVaK Ostrava se dobrovolně hlásí k vybraným kapitolám kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD, který byl vydán Komisí pro cenné papíry.

Společnost rovněž převzala etický kodex koncernu FCC, do kterého patří, a implementovala ho do podmínek SmVaK. Princip dodržování lidských práv je integrální součástí vnitřních předpisů společnosti, zejména pracovního řádu. 

Společnost je držitelem 5 certifikátů kvality, a to:

ČSN EN ISO 9001: 2016 (Systém řízení kvality)
ČSN EN ISO 14001: 2016 (Systém environmentálního řízení)
ČSN ISO 45001: 2018 (Systém řízení bezpečnosti práce)
ČSN EN ISO 50001:2019 (Systém hospodaření s energií)
ČSN ISO 14064-1(Stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů)

V listopadu 2020 obhájila společnost při dozorovém auditu tři certifikáty (Systém řízení bezpečnosti práce, Systém řízení kvality a Systém environmentálního řízení). V případě bezpečnosti práce proběhla certifikace dle nové normy ČSN ISO 45001:2018. V říjnu prošla společnost úspěšně externím dozorovým auditem Systému hospodaření s energiemi. V listopadu proběhla také úspěšně verifikace ČSN ISO 14064-1 (Stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů - carbon footprint) za rok 2019.

Ve své činnosti se Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava řídí schválenou Politikou společnosti.

Compliance program FCC

Ve Skupině FCC byl v průběhu roku 2020 dále implementován a rozvíjen korporátní compliance program. Ten spočívá v zavedení komplexního systému opatření a postupů týkajících se každé činnosti všech společností skupiny. Jeho hlavním cílem je nastavení vnitřních pravidel fungování jak v mateřské společnosti Skupiny FCC, tak v jejích dceřiných a přidružených společnostech, a definovat pravidla jednání vůči třetím osobám a zavést tzv. firemní kulturu ve všech aspektech fungování jednotlivých společností.

V souvislosti s implementací compliance programu Skupiny FCC byly představenstvem společnosti schváleny zásady Protikorupční politiky, Protokol o prevenci a potírání obtěžování, Politika ochrany lidských práv, Politika přijímání darů, Politika vztahů s obchodními zástupci, Politika pro účast ve výběrových řízeních na dodávku zboží a služeb a Politika upravující vztahy s obchodními partnery v souvislosti s dodržováním zákonných předpisů. Uvedené dokumenty rozpracovávají a upřesňují znění Etického kodexu FCC v jednotlivých oblastech, na něž se zaměřují. Materiály jsou uveřejněny na intranetu společnosti a jsou vyvěšeny k nahlédnutí na přístupných místech pro všechny zaměstnance SmVaK Ostrava.

Zároveň byla pro podávání podnětů zřízena Etická linka na adrese etickalinka@aqualia.com